Briardí web

Berge de Brie - svět francouzských elegánů

stanovy

bonitační řád

Bonitační řád

informace brána z briardclub.cz

Bonitace je odborná chovatelská činnost, která slouží k získání poznatků o exteriérových a povahových vlastnostech předvedených psů, jejich nedostatcích a vadách ve srovnání se standardem plemene. Údaje získané na bonitaci se zaznamenávají ve formě kódu do průkazu původu a jsou součástí údajů o psu nebo feně. Zakódované posudky hodnocení jedinců umožňují statistické vyhodnocení, které slouží jako podklad pro další řízení chovu a provádí je hlavní poradce chovu. Změny systému hodnocení podléhají schválení členskou schůzí.

Článek I. - Všeobecná ustanovení

 1. Účast na bonitaci je jednou ze základních podmínek pro zařazení jedince do chovu. Bonitace se mohou zúčastnit jedinci splňující podmínky chovatelského řádu a věk nejméně 18 měsíců.
 2. Bonitace se mohou zúčastnit jedinci, kteří:
  a) absolvovali v mládí svod dorostu v ČR,
  b) mají vyhodnocen RTG DKK,
  c) zúčastnili se nejméně jedenkrát klubové nebo speciální výstavy v ČR ve výstavních třídách nad 15 měsíců.
 3. Bonitace se provádí jednou za život zvířete. V odůvodněných případech lze bonitaci opakovat. Bonitací jsou povinni projít i jedinci importovaní do ČR a to i v případě, že v zemi odkud byli dovezeni jsou uznáni chovnými.
 4. Přebonitace musí být absolvována v celém rozsahu bonitace.
 5. U zapůjčených jedinců do ČR na více než 2 vrhy a 3 úspěšné krytí je povinností majitele psa nebo osoby která si jedince zapůjčila, předvést tohoto k posouzení na bonitaci v ČR, i když tento jedinec absolvoval bonitaci v zemi, odkud byl dovezen.
 6. Bonitace se mohou zúčastnit pouze zdravá zvířata. U jedinců podezřelých z nakažlivých chorob je přístup a posouzení na bonitaci zakázán. Háravé feny musí být organizátorům ohlášeny a jsou posuzovány na závěr akce.
 7. Okamžité odstoupení z bonitace v jejím průběhu je možné. Poplatek propadá ve prospěch BK ČR

Článek II. - Zásady pořádání bonitací

 1. Pořadatelem bonitace je BK ČR. Bonitace jsou pořádány v souladu s plánem akcí BK ČR a jejich termíny jsou předem zveřejněny ve Zpravodaji BK ČR případně na internetu a jiných kynologických zpravodajích.
 2. Místo a datum konání bonitace navrhuje předsednictvo BK ČR po dohodě s organizátory akce. Data a místa konání bonitací jsou součástí ročního plánu činnosti BK ČR.
 3. Pořadatel zajišťuje ve spolupráci s příslušným poradcem chovu všechny organizační náležitosti a finanční zajištění akce.

Článek III. - Práva pořadatele

 1. Zařadit bonitaci do plánu akcí.
 2. Společně s příslušným PCH prověřit přihlášky účastníků bonitace a ve zdůvodněných případech může přihlášku odmítnout.
 3. Ve zdůvodněných případech odvolat nebo přesunout konání akce a tuto skutečnost ihned zveřejnit.
 4. Po dohodě s předsednictvem BK ČR stanovit vedoucího akce a pomocníky.
 5. Zápis o chovnosti do PP mimo bonitaci může provést pouze HPCH (týká se dodatečně splněných podmínek chovnosti)

Článek IV. - Povinnosti pořadatele

 1. Zajistit včasné naplánování akce současně s udáním data a místa konání a jméno a adresu funkcionáře, který za akci zodpovídá.
 2. Schválený termín zveřejnit nejméně dva měsíce předem s podrobnými údaji o akci, termínem uzávěrky přihlášek vč. delegované bonitační komise (jmenovitě).
 3. Zajistit průběh bonitace podle pokynů delegovaných funkcionářů a ve smyslu ustanovení tohoto řádu, pokud jde o technické a materiální zabezpečení.
 4. Uhradit delegovaným funkcionářům, členům komise a figurantům cestovné a odměny za posuzování.
 5. Ihned po obdržení delegace bonitační komise doporučeným dopisem vyrozumět delegované funkcionáře o bližších podrobnostech akce.
 6. Zajistit veterinární a zdravotnickou péči. Oznámit konání akce místní veterinární správě.
 7. Figurant musí být pro výkon své funkce proškolený dle předpisů ČKS, MSKS.

Článek V. - Práva majitele psa

 1. Přihlásit se na bonitaci a zúčastnit se jí po celou dobu konání.
 2. Od pořadatele obdržet pokyny a informace potřebné k účasti na bonitaci.
 3. Na závěr akce žádat zdůvodnění zadaného ohodnocení.
 4. Obdržet originál bonitační karty se všemi záznamy.
 5. Vznášet stížnosti na počínání delegovaných funkcionářů, majitelů psů nebo diváků vedoucímu akce. V případě stížnosti na průběh akce se stížnost podává předsedovi KRK ( viz org.řád BK ČR, čl.VII,odst.2).
 6. Zaslat průkaz původu na Plemennou knihu pro zařazení psa do chovu - přeregistraci.
 7. V případě, že byla bonitace jedince ze závažných důvodů odložena a došlo k propadnutí bonitačního poplatku, obdržet písemné zdůvodnění odložení.
 8. Podat protest proti znění bonitačního kódu, a to předsedovi bonitační komise do ukončení akce.

Článek VI. - Povinnosti majitele psa

 1. Ve stanoveném termínu zaslat řádně vyplněnou přihlášku na adresu pořadatele.
 2. Doložit fotokopie potřebné dokumentace k prokázání splnění podmínek pro účast na bonitaci přiložením k přihlášce na akci.
 3. Při účasti na bonitaci se prokázat těmito doklady: členský průkaz BK ČR (neplatí pro nečleny BK ČR, kteří mají vyšší účastnický poplatek), platný průkaz původu, výkonnostní a výstavní průkaz psa, veterinární osvědčení a očkovací průkaz.
 4. Dostavit se včas na místo konání bonitace a po celou dobu se řídit pokyny bonitační komise a pořadatelů.
 5. Dbát bezpečnostních a veterinárních předpisů, dodržovat pokyny pořadatelské organizace.
 6. Majitel zcela odpovídá za škody jeho psem způsobené.
 7. Nahlásit předem účast hárající feny.

Článek VII. - Bonitační komise

 1. Posuzování psů na bonitaci mohou provádět vybraní rozhodčí s potřebnou kvalifikací, delegovaní předsednictvem BK ČR, kteří jsou podrobně seznámení se stavem chovu BRI a postupují ve své práci podle chovatelských záměrů BK ČR.
 2. Bonitační komise je tříčlenná a posuzuje kolektivně a tvoří ji:
  a) HPCH nebo předsednictvem pověřený OPCH, který je současně předsedou bonitační komise,
  b) rozhodčí pro exteriér,
  c) rozhodčí pro povahu.
 3. Minimální počet přihlášených jedinců je 3. Maximální počet posouzených psů pro jednu komisi je 35.
 4. Všichni členové komise po celou dobu hodnocení psů úzce spolupracují a stanovují konečné ohodnocení a rozhodují o zařazení psa do chovu.
 5. Bonitační komise je povinna:
  a) zapsat bonitační značky do bonitační karty posuzovaného jedince a písemně vyjádřit, zda je předvedený jedinec chovný nebo nechovný. Do PP se zapisuje pouze hodnocení „chovný.
  b) na bonitační kartě musí být podpisy všech členů bonitační komise, bonitační kartu opatřit razítkem pořadatelské organizace;
  c) předat originál a hodnocení jedince majiteli případně jeho zástupci a odůvodnit výsledek bonitace;
  d) zaslat prostřednictvím předsedy bonitační komise kopie bonitačních karet nejpozději do 14ti dnů po uskutečnění akce HPCH se soupisem všech předvedených jedinců;

Článek VIII.- Popis bonitace

Pro plemeno briard je vypracován kódovací systém z písmen a číslic. Navrhuje ho předsednictvo BK ČR a schvaluje členská schůze.

Článek IX. - Posouzení exteriéru

1. Exteriér psa je bonitační komisí posuzován při předvedení jedince ve vymezeném prostoru. Pes je posouzen v klidu i v pohybu. Měření se provádí zásadně na rovném pevném podkladu.

Článek 10 - Zkouška povahových vlastností

Prostor pro přezkoušení povahových vlastností musí být jednoznačně vymezen. Pes nesmí být předváděn na stahovacím obojku, který je přepnut na stahování.
Povaha psa je z globálního hlediska posuzována po celou dobu bonitace a případná nadměrná agresivita vůči člověku, registrovaná v libovolné části bonitace může vést k předčasnému ukončení bonitace. Rozhodne-li komise vyřazení zvířete pro jeho nadměrnou agresivitu, složený bonitační poplatek se nevrací.
V tomto případě komise vyznačí do bonitační karty „nechovný pro agresivitu“.

 

Metodické pokyny k provádění bonitace:

Povinná část pro všechny bonitované

 1. Socializace s lidmi – chování psa vůči cizím osobám (kontrola tetovacího čísla, měření, kontrola zubů a paspárků apod.)
 2. Socializace se zvířaty – chování vůči ostatním psům (psovod projde se psem kolem nekonfliktního psa – na vodítku).
 3. Optické a akustické podněty (min. 3 optické a 3 akustické podněty, ne střelba) – je postavena trať, kterou musí psovod se psem projít na vodítku. (Příklad trati: otvírá se deštník, upadne taška, zachrastí pet láhev, psovod se psem projde kolem dětského kočárku, sedne si na lavičku k cizím lidem, pohovoří s nimi, projdou se po nepříjemném materiálu).
 4. Chování psa bez vlivu psovoda - pes je uvázán u kolíku v přirozeném prostředí, psovod odchází do úkrytu (minimální vzdálenost od psa je 30 kroků). Okolo psa se PŘIROZENĚ pohybují lidé, psi (ne na kontakt), projede kolo, zazvoní, projede kočárek apod.
 5. Obrana psovoda – pomocník ohrožuje křikem a náznaky úderu psovoda se psem, avšak nejde se psem do kontaktu. Možno absolvovat jednotlivě.(Pes je opatřen bezpečným náhubkem nebo je pevně přivázán na místě-majitel psa si určí sám.)

Nepovinná část – možno absolvovat jednotlivě(v povahovém kódu se objeví číslice, značící hodnocení pracovní upotřebitelnosti psa):

 1. Obrana psovoda – přepad: psovod jde se psem asi 15 kroků směrem k úkrytu pomocníka, pes jde volně bez vodítka u nohy psovoda. Psovod je přepaden pomocníkem, který vyběhne z úkrytu. Na ideální známku má pes pomocníka ihned, bez zaváhání zneškodnit, ale postačí pokud pes projevuje aktivní snahu psovoda bránit. Pouštění ani přivolání k noze se nepožaduje.
 2. Obrana psovoda – protiútok: psovod se psem se přesune asi 50 kroků od pomocníka, psovod drží psa za obojek. Pomocník podnikne pokus o útěk, psovod vysílá psa a sám zůstává stát. Když je pes v polovině vzdálenosti, pomocník se otočí, běží proti psu a snaží se výhružnými nápřahy obuškem odradit psa od zákroku. Pes se nemá nechat odradit od zákusu a má pevně zakročit.

Hodnocení povahy:

A – sebevědomý, nebojácný, vyrovnaný, živý
B – mírně zdrženlivý, zaváhá nebo flegmatičtější
C – méně sebevědomý, nejistý, nervózní, má tendenci uniknout
D – bázlivý nebo agresivní

Hodnocení zákusů:

5 – tvrdý zákus, nereaguje na prut, nezaváhá při protiútoku
4 – slabě zaváhá, ale pevně se zakusuje, nedá se údery odradit
3 – reakce na prut, ale při zmenšení tlaku se zakusuje
2 – nezakousne se, ale tísní figuranta
1 – zcela flegmatický, bázlivý, dá se zahnat

Článek 11 - Vady vyřazující z chovu

 1. 1. Vady vyřazující z chovu:
  Viz. platný standard FCI plemene briard.
  Výsledek povahového testu s písmenem D.

Článek 12 – Závěrečná ustanovení

 1. Do chovu nebudou zařazeni jedinci, kteří neodpovídají platnému standardu FCI se zjištěnými závažnými exteriérovými či povahovými vadami, dále jedinci, na nichž byla provedena veterinární či jiná úprava k zakrytí exteriérových vad vylučujících z chovu.
 2. Poplatek za posouzení jedince na bonitaci stanoví organizační řád BK ČR
 3. Kritéria zpřísňující nároky na exteriér a podmínky pro udělení chovnosti navrhuje předsednictvo BK ČR a schvaluje členská schůze.
 4. Na vyžádání bonitační komise lze provést zkoušku barvení srsti. Zkouška se provádí hned na v místě konání akce. Prováděcí předpisy a metodiku zkoušky barvení srsti garantuje výbor BK ČR.

Bonitační řád v tomto znění byl schválen členskou schůzí BK ČR dne 21.2.2004 a nabývá účinnosti dnem 21. 2. 2004.

Žádné komentáře